ذغال(کربن) از مدت ها قبل به عنوان عامل حذف بو و طعم بکار رفته و اولین صافی ذغالی کربن اکتیو(کربن فعال) در 1910 توسط Mager مورد استفاده قرار گرفت و در 1928 در شیکاگو برای حذف کلر باقیمانده آب آشامیدنی و در همان زمان در آلمان از کربن اکتیو(کربن فعال) نیز برای حذف فنل آب رودخانه Rohn از ذغال استفاده نمودند.

نوع جدیدی از ذغال بنام کربن اکتیو(کربن فعال) بعدها تهیه و به بازار عرضه شده که عملا جای ذغال معمولی را گرفته است این کربن اکتیو(کربن فعال) اخیرا به دو صورت پودر و دانه ای مورد استفاده در تصفیه آب قرار میگیرد کربن اکتیو(کربن فعال) با خاصیت شعریه و سطوح زیاد در واحد حجم به طوریکه هر میلیمتر آن سطحی معادل یک متر مربع دارد می تواند عمل جذب بو و طعم های نا مطبوع را انجام دهد

 

انواع مختلفی از کربن اکتیو(کربن فعال) که هر کدام برای کارمعینی تهیه شده موجود است، مثلا کربن فعالی که کلر زیادی آب را جذب مینماید نخواهد توانست فنل را جذب کند ممکن کربن اکتیو(کربن فعال) که هر دو خاصیت را داشته باشند در بازار موجود باشد.

همان طور که توضیح داده شد عمل حذف بو و طعم با کربن اکتیو(کربن فعال) در اثر جذب این عوامل در سطوح بزرگ ذغالی انجام پذیر است استفاده از کربن اکتیو(کربن فعال) امروزه تقریبا در صنایع تصفیه آب عمومیت یافته و جایگزین سایر روش های مبارزه با عوامل بو و طعم را گردیده است کربن اکتیو(کربن فعال) پودر که سیاه رنگ است در اثر باد و سایر عوامل جذبی در فضا پراکنده شده وبه زحمت مخلوط یکنواختی با آب و سایر محلول ها به وجود می آورد و همیشه قسمتی از کربن اکتیو(کربن فعال) در سطح آب شناور باقی خواهد ماند اگر هنگام ذخیره کردن آن کمی رطوبت به آن زده باشند در وقت مصرف گرد و خاک زیادی بوجود نخواهد آمد در مصرف کربن اکتیو(کربن فعال) پودر ابتدا کربن اکتیو(کربن فعال) را با کمی آب مخلوط و به کمک هوادهی به صورت محلول یکنواختی درآورده وبه آبی که باید طعم آن حذف شود اضافه مینماید معمولا زمان تماس لازم برای بو و طعم زدایی چند ساعت است و پس از آن با استفاده از صافی کربن اکتیو(کربن فعال) را از آب جدا می سازند.

کربن اکتیو(کربن فعال) که روی صافی ماسه ای باقی می ماند تا دو هفته فعال است بعد از آن باید کربن اکتیو(کربن فعال) را با شستشوی معکوس صافی از روی ماسه ها برداشت تصفیه با کربن اکتیو(کربن فعال) پودر نمی تواند دائمی باشد زیرا مولد بو و طعم و اکثرا در آبها دائمی نیستند با وجود این افزودن دائمی 2 میلیگرم در لیتر کربن اکتیو(کربن فعال) پودر تصفیه آب میتواند به گواراتر شدن آب تصفیه شده کمک نماید مهمترین محل تزریق کربن اکتیو(کربن فعال) به آب در تصفیه خانه ها آب ته نشین شده است و مقادیر مورد نیاز آن را به ترتیب زیر نوشته اند:

-کربن فعال برای رفع بو و طعم بطور دائمی 2 تا 8 میلیگرم در لیتر

-کربن فعال برای دفع بو و طعم بطور متناوب 5 تا 20 میلیگرم در لیتر

 

ولی شاید بهترین مقدار همان 5 تا 20 میلیگرم در لیتر باشد اگر صافی تصفیه خانه ماسه ای کند باشد مقدار کربن اکتیو(کربن فعال) مور نیاز 40 تا 50 میلی گرم در لیتر تعیین شده و وقتی لایه کربن اکتیو(کربن فعال) مناسب روی صافی ماسه ای تشکیل گردید از افزایش 5 میلی گرم در لیتر کربن اکتیو(کربن فعال) کفایت خواهد کرد .

در بعضی از تصفیه خانه ها کربن اکتیو(کربن فعال) پودر را به کواگولان اضافه می کنند در این صورت کربن اکتیو(کربن فعال) بکار رفته همراه لجن تصفیه خانه در حوض ته نشینی همراه لجن تخلیه می شود و کربن اکتیو(کربن فعال) افزوده شده به آب به عمل کواگو لاسیون فلوکولاسیون کمک خواهد نمود این کار در روش های سبک کردن آب برای حذف بو و طعم گاهی مورد استفاده قرار می گیرد .

کربن اکتیو(کربن فعال) دانه ای هیچگاه به آب اضافه نمی گردد بلکه در صافی های سریع به صورت لایه ای مثل لایه های ماسه استفاده گردیده و چنین صافی هایی برای حذف کلر و یا عوامل مولد بو و طعم کارایی خوبی دارند مصرف کربن اکتیو(کربن فعال) دانه ای اقتصادی تر و موثرتر از کربن اکتیو(کربن فعال) پودر است تاسیسات کربن اکتیو(کربن فعال) نباید مدت زیادی بدون استفاده باقی بماند زیرا در سطوح آن عوامل بیولوژیکی رشد میکند برای جلوگیری از این کار عبور آبی با مختصر کلر باقیمانده از روی صافی کربن اکتیو(کربن فعال) کافی می باشد و اگر میزان رشد باکتری ها زیاد باشد شستشوی معکوس صافی با آب کلردار ضروری خواهد بود .

صافی های با کربن اکتیو(کربن فعال) دانه ای تا 15 ماه قادر به فعالیت در حذف بو و طعم بوده و هر کیلو کربن اکتیو(کربن فعال) دانه ای می تواند 2000 لیتر آب را از خود عبور دهد با وجود این توصیه کرده اند که هر 6 ماه یکبار با شستشوی معکوس صافی و عبور بخار آب با فشار کم به مدت 2 تا 30 دقیقه نسبت به احیای کربن اکتیو(کربن فعال) اقدام کنند تجربه نشان داده کربن اکتیو(کربن فعال) در هر کیلو قادر است کلر باقیمانده را از یک میلیگرم در لیتر به 0.1 میلی گرم در لیتر در هر 300 متر مکعب آب عبوری تقلیل دهد .

یکی دیگر از مصارف عمده صافی های کربن اکتیو(کربن فعال) عبور آب های معدنی که می خواهند در بطری نمایند از روی آنهاست در سال های اخیر تایید شده که گاهی پودر کربن اکتیو(کربن فعال) در حذف بو موثر تر از کربن اکتیو(کربن فعال) دانه ای است .

Jacobi offers the broadest line of activated carbons in the industry, with hundreds of standard products in granular, powdered, and extruded forms, made from diverse raw materials including coconut shell, various grades of coal, and wood.

AddSorb

    
 GA Series very high activity carbons designed for organic vapour (OV) claims for respirators 
     
 KC Plus catalytic grade designed for hydrogen sulphide removal and regenerable via water washing 
     
 MGR Series specialty impregnated grade designed for multicontaminant removal in respirator devices 
     
 Sulfox and Sulfox-HC specialty products developed with very high hydrogen sulphide capacities for odour control applications 
     
 Supercap A extremely high purity, high capacity carbon for supercapacitor applications 
     
 VA Series impregnated carbons designed for acid gas removal 
     
 VB Series impregnated carbons designed for alkaline gas removal 
     
 VF Series impregnated carbons designed for formaldehyde removal 
     
 VQ Series impregnated carbons designed for mercury removal 
     

AquaSorb

    
 1000 Series direct activated granular carbons with combined micropore/mesopore volume for the removal of low to medium molecular weight organic compounds 
     
 1500 Series high activity granular activated carbon manufactured by steam activation from select grades of bituminous coal 
     
 2000 Series high activity granular activated carbon, specifically
manufactured for the treatment of water for human consumption, in both
municipal and industrial applications
 
     
 3000 Series a water retainer that, when incorporated into a soil or a substrate, absorbs and retains large quantities of water and nutrients. Unlike most products that become hydrated, AQUASORB has the property of easily releasing the absorbed water and nutrients, thereby allowing the plant to have water and nutrients available at will as a function of the absorption 
     
 5000 Series mesoporous granular carbons designed for removal of large molecular weight organics and colour compounds 
     
 6000 Series agglomerated granular carbons with combined micropore/mesopore volume for removal of low to medium molecular weight compounds 
     
 C Series highly microporous granular carbons with superior removal of low molecular weight, trace level organics. Includes CX-MCA, a catalytic product with superior performance for chloramine and hydrogen sulphide removal from water 
     
 H Series acid washed grades for exceptional product purity, designed for beverage and ultrapure water applications 
     
 L Series silver impregnated carbons for bacteriostatic claims in home water filter devices 
     
 PICABIOL Unique granular carbon for the treatment of drinking water by means of a biologically active processes 
     
 MP Series high performance powdered carbons for drinking water purification 
     

ColorSorb

    
 

HP Series

 high decolorization capacity powdered grades manufactured via chemical activation of wood substrates. Available in a variety of powdered grinds, activity levels, and pH ranges 
     
 

G Series

 highly mesoporous powdered grades manufactured via steam activation of wood substrates. Available in a variety of grinds and activity levels 
     
 

SP Series

 extremely high purity, microporous powdered grades designed to pharmaceutical and food additive standards 
     
 

HPX

 powdered grade with a unique blend of micropores and macropores to achieve a blend of colour and trace organic/odour removal 
     
 

XFP Series

 powdered carbon range designed for edible oil purification 
     
 

600 Series

 high activity, granular agglomerated carbons for fixed bed decolorization 
     
 

H100 and H600 series

 high purity, acid washed grades manufactured by direct activation (H100 series) or agglomeration (H600 series) for process decolorization in fixed bed systems 
     
 

BAK

 granular product with pH buffering agent for sugar decolorization 
     

EcoSorb

    
 C Series highly microporous granular grades designed for efficient removal of low molecular weight organic compounds in air and as catalyst support 
     
 GX Series extruded pellet carbons for general air treatment 
     
 BX Series extruded pellet carbons specially designed for regenerable applications such as solvent recovery and gasoline vapour recovery 
     
 HX Series acid washed extruded pellet carbons designed for sensitive vapour applications where high product purity is required 
     
 FX Series granular and extruded carbons designed for evaporative loss control devices (ELCDs) in automobiles 
     
 XP Series finely ground powdered carbons for mercury and dioxin control in flue gas streams 
     

GoldSorb/PICAGOLD

    
 Goldsorb 4500 and PICAGOLD G208AS medium activity grades 
     
 GoldSorb 5500 and PICAGOLD G209AS high activity grades 
     
 PICAGOLD G210AS highest activity grade 
     

PetroSorb

    
 1000 Series direct activated granular carbons with combined micropore/mesopore volume for the removal of low to medium molecular weight organic compounds in water and process (amine/glycol streams) 
     
 6000 Series agglomerated granular carbons with combined micropore/mesopore volume for removal of low to medium molecular weight compounds in water and process (amine/glycol streams) 
     
 80 and 90 standard grade direct activated products designed for wastewater purification 
     
 GX Series extruded pellet carbons for general air treatment 
     
 BX Series extruded pellet carbons specially designed for regenerable applications such as solvent recovery and gasoline vapour recovery 
     
 G-SWC80 Standard activity granular activated carbon utilized as a support media for the catalysis of chemical reactions. Very low density material and thus advantageous in volume fill applications 
     
 H Series acid washed grades for exceptional product purity, designed for condensate purification. Includes our HS-D product for low silica leaching 
     

Actitex

AC Applications and solutions for Home Water Foliter Systems 
     

EcoSorb QS-Advanta

QS A unique liquid precipitation agent