•  کربن فعال - کربن اکتیو جاکوبی
    کربن فعال جهت فیلتر کربنی jacobi 

    کربن فعال -کربن اکتیو جاکوبی - jacobi-actived carbon- تصفیه آب صنعتی -اسمزمعکوس-ro-آبشیرین کن-حذف بوی بد آب
  • کربن فعال - کربن اکتیو جاکوبیjacobi

    جهت تصفیه آب صنعتی (آب شیرین کن) حذف طعم و بوی بد آب

    فیلتر کربنی-کربن فعال-کربن اکتیو-جاکوبی -jacobi-حذف طعم و بوی بد آب -تصفیه آب-صنعتی شهری-خانگی-اسمز معکوس-آب شیرین کن
کربن اکتیو-کربن فعال جاکوبی-jacobi

کربن اکتیو -کربن فعال جاکوبی jacobi

برای حذف مواد آلی محلول و معلق و جهت حذف کلر و کلرآمین ها استفاده می شود.
 کربن فعال کمکی بزرگ در کاهش غلظت آل