کاربرد کربن اکتیو در فرایند های کاتالیزور

کاربرد کربن اکتیو در فرایند های کاتالیزور

عملکرد کاتالیزور

کاتالیزور ماده ای است که واکنش دو یا چند ماده را تحت تأثیر قرار داده ، ترویج یا تسریع می کند تا یک محصول نهایی متفاوت تولید شود. کاتالیزورها غالباً در فرآیندهای صنعتی ، از جمله تولید غذا ، برای بهینه سازی میزان تولید و حجم استفاده می شوند. کاتالیز (عمل کاتالیزور) همچنین ممکن است برای تغییر ترکیبات به منظور به حداقل رساندن تأثیر آنها بر روی فرایندها ، محیط زیست و رفاه انسان استفاده شود. امروزه دو نوع اصلی از کاتالیزورها به طور کلی در صنعت استفاده می شوند: پشتیبانی کاتالیزور و کاتالیزورهای واقعی.

خود کاتالیزورها ممکن است:

    همگن – در حلال استفاده می شود و با معرفها مخلوط می شود

    ناهمگن – به صورت جامد به عنوان “سطح” تماس برای معرف ها استفاده می شود

خلاصه

    می تواند به تولید حجم بیشتر محصولات کمک کند

    می تواند به افزایش سرعت تولید کمک کند

    محیط پشتیبانی کاتالیزور با خلوص بالا برای پوشش فلز گرانبها

    درجه های فرسایشی پایین کربن فعال به حداقل رساندن اتلاف مواد کاتالیزور فعال در خدمت است

    طیف وسیعی از فعالیتهای محصول متناسب با طیف وسیعی از وظایف کاتالیزور ناهمگن

    محصول کم رطوبت برای خدمات کاتالیزور درمان نشده )به عنوان مثال تولید فسژن و سولفوریل کلراید(

    صنعت پیشرو کاتالیزورهای همگن در شکل های دانه ای ریز و پودری