کاربرد کربن اکتیو در تصفیه گازها و هوا

کاربرد کربن اکتیو در تصفیه گازها و هوا

کاربرد کربن اکتیو در تصفیه هوا و گاز

تنفس هوای ناخالص می تواند خطرات بهداشتی زیادی را برای عموم ایجاد کند .درنتیجه این نکته بسیار مهم است که هرگونه عملیات صنعتی به مقررات مربوط به انتشارات آنها در اتمسفر، پایبند باشد. صنایع علاوه بر کنترل انتشار گازها ، باید هوا و گاز مورد استفاده در فرآیندهای خود را تصفیه کنند تا آلاینده ها در حین کار مشکلی ایجاد نکنند. کربن فعال یکی از موثرترین روش ها برای مقابله با مشکلات ناخالصی های گازی در هوا و گازها است. جاکوبی دارای تعدادی متخصص در همه بازارهای جغرافیایی است و هر تیم از قوانین کشورهای مختلف و الزامات فرآیندهای مختلف به خوبی آگاه است.

ویژگی ها :

     محصولات تخصصی برای آلاینده های مشکل ساز مانند کتون و آلدئیدها هستند.

     محصولاتی که می توانند در شرایط سخت کار کنند.

     توسط کتابخانه گسترده ای از داده های جذب و ایزوترم پشتیبانی می شود.

     محدوده بسیار کارآمد کربن های فعال، با هدف قرار دادن آلاینده های فاز بخار ،خاص هستند.

     کربن های فعال مطابق با استانداردهای غذایی مانند مواد شیمیایی و مواد غذایی هستند.

  محصولات آغشته برای جذب گاز معدنی به کار برده میشوند.